Vides politika

Viens no prioritārajiem jautājumiem uzņēmuma ilgtspējas darbībā ir vides aizsardzība, veicinot pasaules vides saglabāšanu nākamajām paaudzēm.

Vides aizsardzības prasības mēs attiecinām uz visa produkta dzīves ciklu, ietverot izejvielas un izejmateriālus, transportu un loģistikas risinājumus, efektīgu un pārdomātu resursu izmantošanu, uzņēmuma darbības rezultātā radīto vides faktoru ietekmes izvērtēšanu un iedarbības mazināšanu, atkritumu apsaimniekošanu, un citus jautājumus:

  • Mēs izvērtējam vides ietekmi, izvēloties izejvielas, iepakojamos materiālus un transporta risinājumus, tiecoties uz atjaunojamu enerģijas resursu izmantošanu. Mēs pievēršam lielu uzmanību zaļās kafijas audzēšanas metodēm, lai nodrošinātu ilgtspējīgas saimniekošanu kafijas audzētavās un plantācijās kafijas izcelsmes valstu reģionos.
  • Mēs tiecamies uz videi draudzīgiem transporta risinājumiem. Kā vienu no svarīgiem vidi ietekmējošiem faktoriem esam izvirzījuši CO² izmešu samazināšanas jautājumu, nosakot, ka mūsu uzņēmumā esošajām automašīnām ir pēc iespējas jāpiemēro robežvērtība < 120 CO² vai jāizvēlas hibrīda tehnoloģijas.
  • Domājot par CO² samazināšanu, esam īstenojuši arī uzņēmuma ražošanas un administrācijas ēkas energoefektivitātes pasākumus un veicam regulārus emisijas mērījumus un monitoringu.
  • Mēs veicam atkritumu šķirošanu, nodalot papīra, plastmasas un stikla atkritumus, kā arī – veicinot darbinieku iesaisti un rūpes par vidi, savās telpās esam izvietojuši izlietoto bateriju un akumulatoru savākšanas punktu, lai nodrošinātu ne tikai uzņēmumā, bet arī darbinieku mājās izlietoto bateriju nodošanu atbilstošai pārstrādei.
  • Mums ir piešķirta B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja, saskaņā ar kuru mēs īstenojam regulāri vides faktoru analīzi: gaisa aizsardzības pasākumus, kas ietver emisijas daudzumu aprēķinus un izkliedes modelēšanu, smakas koncentrācijas mērījumus un izkliedes modelēšanu, notekūdeņu apsaimniekošanas pasākumus, t.sk. notekūdeņu kvalitātes kontroli. Vides mērījumi ne tikai tiek regulāri nosūtīti Valsts Vides dienestam, bet arī analizēti un izvērtēti uzņēmuma ietvaros vadības sapulcēs.
  • Lai veicinātu vides aizsardzības jautājumu izpratni darbinieku vidū, mēs izglītojam un informējam darbiniekus par tēmām, kas saistītas ar vides aizsardzību un mūsu uzņēmumā noteiktajiem vides mērķiem.

Papildu informāciju par mūsu grupas uzņēmumu īstenotajiem vides pasākumiem un vides mērķiem jūs varat iegūt mūsu ikgadējā Ilgtspējas pārskatā.