Privātuma paziņojums

SIA LOFBERGS BALTIC PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS POLITIKA

 
PAMATOJUMS UN MĒRĶI
SIA Lofbergs Baltic, reģistrācijas numurs 40003830061, adrese: Vecsili, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, Latvija (turpmāk “Lofbergs Baltic” vai “mēs”) ir daļa no Zviedrijas uzņēmuma Löfbergs, kas ir viena no Skandināvijas lielākajām ģimenes īpašumā esošajām kafijas grauzdētavām.

Esam gandarīti, ka esat atraduši Lofbergs Baltic tīmekļa vietni un ceram, ka atradīsiet visu sev vajadzīgo informāciju. Pārlūkojot mūsu tīmekļa vietni, mēs apstrādāsim datus, kas var tikt izsekoti līdz Jums. Mēs veicam Jūsu personas datu apstrādi arī gadījumos, kad izvēlaties sazināties ar mums jebkādā veidā vai piedalaties kādā no mūsu konkursiem. Lai Jūs justos droši, apmeklējot mūsu tīmekļa vietni vai kopīgojot personas datus ar mums citā veidā, mēs esam izveidojuši šo datu aizsardzības politiku, lai palīdzētu Jums saprast, kā mēs strādājam ar Jūsu personas datiem.

Šajā politikā ir šāda informācija:

 • pamatojums un mērķi
 • Jūsu tiesības
 • kādās situācijās mums ir vajadzīgi Jūsu personas dati?
 • kā mēs iegūstam informāciju par Jums?
 • kam mēs varētu nodot šo informāciju?
 • kur tiek apstrādāti Jūsu personas dati?
 • sazinieties ar mums
 • grozījumi

Saskaņā ar pašreizējiem datu aizsardzības noteikumiem personas datus var vākt tikai “konkrētiem un leģitīmiem mērķiem”. Savāktos datus pēc tam nevar apstrādāt veidos, kas nav atbilstoši šiem mērķiem. Turklāt datu apstrādei ir jābūt balstītai uz tiesiska pamata. Jūsu datu apstrādi reglamentē viens vai vairāki no šiem tiesiskajiem pamatiem:

 • apstrāde ir vajadzīga līguma izpildei ar Jums (“līgums”),
 • apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu pienākumu, kas noteikts citā tiesību aktā (“juridiskais pienākums”),
 • apstrāde ir vajadzīga mūsu leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja Jūsu intereses vai tiesības uz datu aizsardzību ir svarīgākas par šādām interesēm (“leģitīmās intereses”); vai
 • noteiktos konkrētos gadījumos, kad Jūs sniedzat piekrišanu attiecīgo datu apstrādei (“piekrišana”).

Vairumā gadījumu tiesiskais pamats ir līgums, juridiskais pienākums,  vai mūsu leģitīmās intereses. Dažos gadījumos apstrādei ir nepieciešama Jūsu piekrišana un šādos gadījumos mēs lūgsim Jūsu piekrišanu attiecīgo datu apstrādei pirms jebkādas apstrādes sākšanas.

Jūs vienmēr varat sazināties ar mums, ja Jums ir jautājumi par datu aizsardzības problēmām, nosūtot mums e-pastu info@lofbergs.lv

JŪSU TIESĪBAS

Saskaņā ar pašreizējiem datu aizsardzības noteikumiem Jums ir tiesības iegūt informāciju par to, kad un kā mēs apstrādājam Jūsu personas datus. Jums ir arī tiesības noteiktos gadījumos apskatīt datus vai arī likt tos pārvietot, grozīt vai dzēst. Plašāka informācija atrodama šeit:


Piekļuves tiesības
Jums ir tiesības bez maksas iegūt informāciju par mūsu rīcībā par Jums esošajiem datiem (ierakstu kopija). Šādas informācijas pieprasījums ir jāiesniedz rakstiski un Jums jāparaksta. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs atklāsim tikai tādu informāciju, par ko mēs ar pārliecību zinām, ka tā ir Jūsu. Mēs nevaram izpaust informāciju, kas pārkāpj kāda cita tiesības. Jums ir jānosūta pieprasījums uz tālāk minēto adresi. Uz aploksnes norādiet: “Datu aizsardzība”.

SIA Lofbergs Baltic
Vecsili, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads
LV-2123, Latvija
Lai nodrošinātu, ka ierakstu kopija netiek nosūtīta nepareizai personai, tā tiek nosūtīta uz Jūsu vēstulē norādīto adresi.


Tiesības labot
Mēs pastāvīgi cenšamies nodrošināt, lai Jūsu personas dati būtu pareizi un atjaunināti. Ja mēs atklājam neprecizitātes vai nepilnīgus datus, tad mēs cenšamies tos labot vai dzēst.

Ja Jūsu dati ir laboti pēc Jūsu pieprasījuma, tad par šīm izmaiņām mums ir jāinformē tās personas, ar kurām esam kopīgojuši Jūsu informāciju. Tomēr tas nav piemērojams, ja izrādās, ka tas ir neiespējami vai arī tas ir pārāk liels slogs mums. Jūsu piekļuves tiesības dod Jums tiesības zināt, ar ko mēs esam kopīgojuši Jūsu personas datus.


Tiesības uz dzēšanu
Ja mēs esam vākuši Jūsu personas datus, tad Jums ir tiesības pieprasīt Jūsu datu dzēšanu. Mums ir pienākums dzēst informāciju šādos gadījumos:

 • Ja šie dati vairs nav nepieciešami mērķiem, kādiem tie tika sākotnēji vākti
 • Ja apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu un Jūs atsaucat savu piekrišanu
 • Ja dati tiek izmantoti tiešai tirgvedībai un Jūs iebilstat pret datu apstrādi šādā veidā
 • Ja Jūs iebilstat pret personas datu apstrādi, kas notiek, baltoties uz mūsu leģitīmajām interesēm, un nav pamatota iemesla, kas atsver Jūsu intereses
 • Ja personas datus apstrādā pretlikumīgi
 • Ja dzēšana ir nepieciešama, lai izpildītu juridisko pienākumu

Ja personas dati ir nepieciešami līguma izpildei ar Jums vai ja ir tiesisks pienākums mums glabāt Jūsu personas datus, tad mēs nevarēsim tos dzēst.

Ja dati tiek dzēsti pēc Jūsu pieprasījuma, tad mums ir pienākums informēt tās personas, ar kurām esam kopīgojuši šos datus. Tomēr tas nav piemērojams, ja izrādās, ka tas ir neiespējami vai arī tas ir pārāk liels slogs mums. Jums ir arī tiesības pieprasīt informāciju par personām, ar kurām mēs esam kopīgojuši Jūsu personas datus.


Tiesības uz apstrādes ierobežošanu
Noteiktos gadījumos Jums ir tiesības ierobežot Jūsu personas datu apstrādi. Ierobežojums nozīmē, ka personas dati mūsu sistēmā ir atzīmēti kā pieejami apstrādei tikai konkrētiem ierobežotiem mērķiem.

Tiesības uz ierobežošanu tiek piemērotas, piemēram, ja Jūs uzskatāt informāciju par neprecīzu un esat pieprasījis to labot. Šādos gadījumos Jūs varat arī pieprasīt, lai apstrāde tiek ierobežota laikā, kad tiek pētīta datu precizitāte.

Kad ierobežojums būs atcelts, Jūs tiksiet par to informēts.


Tiesības uz datu pārnesamību
Datu subjektam noteiktos gadījumos ir tiesības saņemt savus personas datus un izmantot tos citur (datu pārnesamība). Datu pārzinim ir pienākums atvieglot šādu personas datu nodošanu. Datu pārnesamības nosacījums ir tāds, ka pārzinis apstrādā datus, pamatojoties uz piekrišanu no Jums vai līguma izpildei ar Jums, un tas piemērojams tikai tiem personas datiem, kurus Jūs esat sniedzis pats.


Tiesības iebilst
Datu subjektam ir tiesības iebilst pret datu pārziņa veikto datu subjekta datu apstrādi.

Tiesības iebilst piemērojamas, ja personas dati tiek apstrādāti mūsu leģitīmo interešu ievērošanai.

Ja datu subjekts iebilst pret apstrādi, tad pārzinis vairs neapstrādā personas datus, izņemot, ja pārzinis norāda uz pārliecinošiem leģitīmiem apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par datu subjekta interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.

Personai vienmēr ir tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi tiešās tirgvedības vajadzībām. Šādu iebildumu var izteikt jebkurā laikā. Ja datu subjekts iebilst pret apstrādi tiešās tirgvedības vajadzībām, tad personas datus šādiem nolūkiem vairs neapstrādā.


Sūdzības
Ja Jūs domājat, ka mēs apstrādājam Jūsu datus, pārkāpjot piemērojamos datu aizsardzības noteikumus, tad Jums tiek lūgts pēc iespējas ātrāk paziņot mums. Jūs varat doties arī tieši uz Latvijas Republikas Datu valsts inspekciju un iesniegt sūdzību.


Kompensācija un atbildība
Jebkurai personai, kurai ir nodarīts materiāls vai nemateriāls kaitējums datu aizsardzības regulējuma pārkāpuma rezultātā, ir tiesības saņemt kompensāciju no pārziņa vai pārziņiem, kuri piedalījušies apstrādē.

Persona var pieprasīt zaudējumu atlīdzību no pārziņa vai apstrādātāja vai iesniegt tiesā prasību par zaudējumu atlīdzību.

KURĀS SITUĀCIJĀS MUMS VAJAG JŪSU PERSONAS DATUS?

Mēs varam apstrādāt Jūsu personas datus šādās situācijās:

 • piedalīšanās patērētāju konkursos
 • saziņa ar patērētāju
 • apmeklējumi mūsu tīmekļa vietnēs
 • sociālie plašsaziņas līdzekļi
 • darba vakances

Dalība patērētāju konkursos
Ja piedalāties kādā no mūsu patērētāju konkursiem, mums ir jāapstrādā Jūsu personas dati daudzās no šīm situācijām, piemēram:

 • lai varētu Jums paziņot, ja Jūs esat uzvarējis
 • lai varētu apstiprināt, ka Jūs atbilstat konkursa prasībām attiecībā uz vecumu
 • lai varētu redzēt, vai Jūs esat saistīts ar kādu no mūsu vai mūsu partneru darbiniekiem; vai
 • lai varētu redzēt, vai jūs ievērojat konkursa noteikumos norādītos nosacījumus, piemēram, atļauto konkursa pieteikšanos skaitu

Dati, kas tiek apstrādāti, ir tie dati, kurus Jūs mums sniedzat kopā ar pieteikšanos konkursā, parasti kontaktinformācija (vārds, uzvārds, adrese, e-pasts un tālruņa numurs) un vai Jūs esat 18 gadus vecs vai vecāks. Datu apstrādes tiesiskais pamats ir Jūsu piekrišana.

Ja Jūs esat piedalījies patērētāju konkursā, tad Jūsu dati tiks uzglabāti sešus mēnešus no dienas, kad ir izvēlēts uzvarētājs.

Patērētāju kontaktpersonas un pretenzijas
Ja Jūs sazināties ar mūsu patērētāju kontaktpersonu, tad mums ir jābūt iespējai Jūs identificēt kā mūsu preču patērētāju, un daudzos gadījumos mums būs nepieciešama informācija par Jūsu pirkumu, lai varētu apstrādāt pretenzijas, sūdzības un pieprasījumus. Dati, kas tiek apstrādāti, ir tie dati, kurus Jūs sniedzat, sazinoties ar mums, parasti kontaktinformācija (vārds, uzvārds, adrese, e-pasts un tālruņa numurs).

Ja ir kādas personas sūdzība, tad mēs ierosinām pretenziju lietu, kurā ir iekļauta informācija par šo prasību. Tas parasti ietver prasītāja identitāti, bet dažos gadījumos šajā lietā tiek prasīta arī citu personu identitātes apstrāde, kas attiecas uz šo lietu.

Ja prasība attiecas uz kādu no mūsu darbiniekiem vai kādu no mūsu izplatītāju darbiniekiem, tad mums bieži ir jāatklāj prasītāja identitāte personai, uz kuru attiecas šī prasība. Ja prasītājs nevēlas, lai šī informācija tiktu atklāta, tad mēs to, protams, ievērosim. Tomēr šādas sūdzības izskatīšana anonīmi var nebūt iespējama.

Iepriekš aprakstītie procesi ir būtiski, lai sniegtu informāciju par Jūsu nopirkto produktu. Mūsu pienākums labot kļūdas var tikt noteikts līgumos un/vai tiesību aktos, tostarp patērētāju aizsardzības noteikumos. Tādējādi apstrādes tiesiskais pamats var būt gan līguma, gan tiesiskā pienākuma izpilde.

Ja pēc Jūsu sazināšanās ar mums  tiek reģistrēta lieta, mēs glabāsim Jūsu informāciju visā lietas izskatīšanas laikā un trīs mēnešus pēc lietas izskatīšanas pabeigšanas.

Apmeklējumi mūsu tīmekļa vietnēs
Kad kāds apmeklē kādu no mūsu tīmekļa vietnēm, tad mēs izmantojam trešo personu pakalpojumu Google Analytics, lai vāktu informāciju un apmeklētāju uzvedības modeļu detaļas. To darām, lai uzzinātu apmeklētāju skaitu dažādās tīmekļa vietnes daļās. Šī informācija tiek apstrādāta tā, lai neidentificētu nevienu personu. Mēs izmantojam arī citus trešo pušu sīkfailus.

Mēs nemēģinām uzzināt to personu identitāti, kuras apmeklē mūsu vietni, un mēs arī neļaujam Google to darīt. Ja mēs vēlamies apkopot personiski identificējamu informāciju, izmantojot mūsu tīmekļa vietni, tad mēs sniegsim informāciju par to iepriekš. Mēs paziņosim, kad mēs vāksim datus un paskaidrosim, ko mēs ar to darīsim.

Sīkfailu izmantošana
Jūs varat uzzināt vairāk par to, kā mēs izmantojam sīkfailus mūsu Sīkfailu politikā. Apstrādes juridiskais pamats ir piekrišana, ko Jūs sniedzat, pieņemot sīkfailus.

Sociālie plašsaziņas līdzekļi
Ja Jūs nosūtāt ziņojumu mums, izmantojot sociālos plašsaziņas līdzekļus, tad mēs uzglabāsim ziņojumu trīs mēnešus. Ziņojums netiks koplietots ne ar kādiem citiem uzņēmumiem vai organizācijām.

Tāpēc apstrādes tiesiskais pamats ir mūsu leģitīmās intereses.

Darba vakances
Informācija, ko Jūs sniedzat kopā ar darba pieteikumu, tiks izmantota tikai:

 • pieteikuma izvērtēšanai
 • lai sazinātos ar Jums
 • tiesību aktu prasību ievērošanai

Mēs nenodosim nekādus datus, ko Jūs sniedzat darbā pieņemšanas procesā, nevienai trešajai personai tirgvedības nolūkos. Mēs neglabāsim Jūsu datus ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ).

Informāciju, ko Jūs sniedzat, droši glabāsim mēs un/vai mūsu darbā pieņemšanas konsultants .

Tāpēc juridiskais pamats Jūsu personiskās informācijas apstrādei saistībā ar Jūsu darba pieteikumu ir piekrišana un/vai mūsu leģitīmās intereses.

Kādu informāciju mēs prasām un kāpēc?
Mēs nevācam vairāk informācijas, kā nepieciešams, lai atbilstu konkrētiem nolūkiem un neuzglabāsim to ilgāk, nekā tas ir nepieciešams.

Informācija, ko mēs prasām, tiek izmantota, lai novērtētu Jūsu piemērotību nodarbinātībai. Jums nav pienākums sniegt informāciju, ko mēs prasām, bet tas var ietekmēt Jūsu pieteikumu, ja Jūs šo informāciju nesniedzat.

Pieteikšanās fāze
Ja Jūs piesakāties, izmantojot mūsu darbā pieņemšanas konsultanta tiešsaistes pieteikumu sistēmu, tad Jūsu datus var vākt darbā pieņemšanas konsultants mūsu vārdā.

Mēs lūgsim Jums koplietot personas datus, tostarp vārdu un kontaktinformāciju. Mēs jautāsim arī par Jūsu iepriekšējo pieredzi un apmācību, kas attiecas uz darbu, kuram Jūs esat pieteicies.

Ja darbā pieņemšanas procesa beigās mēs nevaram piedāvāt Jums nodarbinātību, tad mēs varam jautāt, vai vēlaties, lai mēs uzglabātu Jūsu datus visām turpmākajām darbā pieņemšanas iespējām uz vienu gadu pēc pašreizējā darbā pieņemšanas procesa pabeigšanas. Ja Jūs sakāt “jā”, tas ir, piekrītat, tad mēs varam sazināties ar Jums par citiem piemērotiem darbiem, kas rodas.

Darbā pieņemšanas konsultanta iesaistīšanās
Ja mēs iesaistīsim darbā pieņemšanas konsultantu, tad vai nu mēs tam pārsūtīsim Jūsu personas datus vai lūgsim Jūs nodot Jūsu personas datus šim konsultantam. Darbā pieņemšanas konsultants uzskatāms par trešo personu attiecībā uz Jums. Ar katru darbā pieņemšanas konsultantu tiek slēgta vienošanās, lai nodrošinātu, ka tas ievēro mūsu procedūras un prasības. Šīs vienošanās nozīmē, ka darbā pieņemšanas konsultants ar Jūsu personas datiem nevar darīt neko tādu, kas ir pretrunā ar mūsu norādījumiem. Tāpat darbā pieņemšanas konsultants nenodos   Jūsu personas datus nevienai citai organizācijai, izņemot mūs. Darbā pieņemšanas konsultantam ir arī pienākums glabāt Jūsu personas datus drošā veidā un uz laiku, kas nav ilgāks par mūsu noteikto.

Ja Jums rodas jautājumi par to, ka darbā pieņemšanas konsultants izmanto Jūsu datus, varat sazināties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi: info@lofbergs.lv, lai iegūtu informāciju par to, kuri apakšuzņēmēji ir apstrādājuši Jūsu datus.

Cik ilgi informācija tiek saglabāta?
Ja darbā pieņemšanas procesa beigās Jums nepiedāvā darbu, tad informācija, ko Jūs sniedzāt līdz šim, tiek uzglabāta divpadsmit mēnešus pēc darbā pieņemšanas procesa beigām, lai pierādītu, ka mēs esam izpildījuši mūsu juridiskās saistības.

 KĀ MĒS IEGŪSTAM INFORMĀCIJU PAR JUMS?

Informācija, ko Jūs kopīgojat ar mums
Mēs dažādi apkopojam informāciju par Jums. Tā var būt, piemēram, kad Jūs sniedzat detalizētu informāciju par sevi, sazinoties ar mums, piedalāties patērētāju konkursā vai sazināties ar mūsu kontaktpersonu attiecībām ar patērētāju. Mēs no Jums varam vākt šādus personas datus:

 • kontaktinformācija (vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese un tālruņa numurs)

Informācija, ko mēs vācam par Jums
Sazinoties ar mums vai apmeklējot mūsu tīmekļa vietni, mēs varam automātiski vākt informāciju par Jums.

Kad Jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, mēs varam vākt šādus personas datus:

 • informācija par to, kā Jūs mijiedarbojaties ar mums (kā Jūs izmantojat mūsu pakalpojumus, tostarp atbildes laiku uz lapām, lejupielādes kļūdas, kā Jūs sasniedzāt un atstājāt šo pakalpojumu, kā arī paziņojumus par piegādi, kad mēs sazināmies ar Jums)
 • informācija par Jūsu datoru vai mobilo ierīci (piemēram, IP adrese, valodas iestatījumi, pārlūkprogrammas iestatījumi, laika josla, operētājsistēma, platforma un ekrāna izšķirtspēja)

Sensitīva informācija
Mēs neapkopojam informāciju, kas ietver sensitīvus personas datus (informācija par rasi vai etnisko piederību, politiskiem uzskatiem, reliģiskiem vai filozofiskiem uzskatiem, dalību arodbiedrībās un arī personas datus par veselību vai seksuālo dzīvi).

Personas kods nav sensitīvi personas dati saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, bet tā kā mēs uzglabājam personas kodus, mēs tos uzskatīsim par īpaši aizsargājamiem.

KAM MĒS VARĒTU NODOT ŠO INFORMĀCIJU?

Lai aizsargātu Jūsu tiesības, ja mēs nododam Jūsu informāciju pakalpojumu sniedzējiem vai citiem uzņēmējdarbības partneriem, tad visa datu nodošana tiek veikta saskaņā ar rakstiskiem līgumiem, kas reglamentē saņēmēja tiesības un pienākumus attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi.

Mēs nekad nepārdosim Jūsu personas datus trešajām personām, ja mums nav Jūsu atļaujas to darīt. Mēs arī nenodosim Jūsu personas datus trešajai personai, lai tie tiktu izmantoti tirgvedības nolūkos, ja mēs neesam saņēmuši Jūsu piekrišanu. Ja pēc Jūsu piekrišanas būsim nosūtījuši Jūsu personas datus šādai trešajai personai, Jums ir jāsazinās ar šo trešo personu tieši, ja vēlaties iebilst pret turpmāku savu personas datu apstrādi tirgvedības nolūkam.

Mēs varam nodot Jūsu datus šādām personām:

 1. Mūsu piegādātāji
 2. Mūsu biznesa partneri

Mūsu piegādātāji
Mēs varam nodot Jūsu personisko informāciju mūsu piegādātājiem, kas attiecībā pret Jums ir trešā persona. Lai sniegtu pakalpojumus, ko mēs iegādājamies, vai lai izstrādātu mūsu produktus un pakalpojumus, tad mūsu piegādātājiem dažos gadījumos ir jāapstrādā Jūsu personas dati.

Mūsu biznesa partneri
Mēs varam nodot Jūsu personas datus mūsu biznesa partneriem, kuri laiku pa laikam palīdz mums organizēt patērētāju konkursus, pārvaldīt mūsu sociālo tīklu kontus un aktivitātes un sniedz palīdzību jaunu darbinieku piesaistē un to darba pieteikumu apstrādē.

Līgumos, kurus mēs sastādām ar mūsu piegādātājiem un biznesa partneriem, ir skaidri noteikumi par to, kā ir jāizmanto Jūsu personas dati. SIA Lofbergs Baltic, piegādātāji un biznesa partneri tomēr ir dažādas juridiskās personas. Tāpēc mūs parasti nevar uzskatīt par atbildīgiem, ja tie neievēro piemērojamos tiesību aktus. Ja rodas jautājumi par to, kā mūsu piegādātājs vai biznesa partneris izmanto Jūsu datus, tad Jūs varat sazināties ar mums, rakstot uz e-pastu: info@lofbergs.lv, lai iegūtu informāciju par to, kuri piegādātāji un biznesa partneri ir apstrādājuši Jūsu personas datus.

KUR TIEK APSTRĀDĀTI JŪSU PERSONAS DATI?

Jūsu personas datus mēs galvenokārt apstrādāsim Latvijas Republikā. Var notikt nosūtīšana uz citu ES valsti.

SAZINĀTIES AR MUMS
SIA Lofbergs Baltic ir reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā ar numurs 40003830061, un tās juridiskā adrese ir Vecsili, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, Latvija. Saskaņā ar šo dokumentu SIA Lofbergs Baltic ir personas datu pārzinis Jūsu personas datu apstrādei un atbilst Latvijas Republikas datu aizsardzības tiesību aktiem.

Jūs vienmēr varat jautāt par to, kā mēs apstrādājam Jūsu personas datus info@lofbergs.lv

Šī Datu aizsardzības politika tika atjaunināta 19/05/2018

GROZĪJUMI

Mums, iespējams, ir jāatjaunina šī informācija, piemēram, ja mēs apstrādāsim Jūsu datus jaunam nolūkam, vāksim citus datus vai nodosim Jūsu datus ar citām personām, kas nav norādītas šajā tekstā. Šīs informācijas atjauninātu versiju vienmēr var atrast šeit: lofbergs.lv